Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden 


1.Algemeen / Toepasselijkheid
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen
van deze site en op alle aangegane
overeenkomsten.
1.2 Oxxmirrors wordt in deze algemene voorwaarden en elders
op de site verstaan onder Oxxmirrors.
1.3 Oxxmirrors behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd
tot tijd te wijzigen of aan te vullen.
1.4 Door het gebruik van de internetsite Oxxmirrors en/of het
plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene
Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan
vermeld op de internetsite.
1.5 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk
aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde
diensten en/of producten. Mochten er tussen de Aanvullende
Voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan dan
gelden, in beginsel, die bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven
de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald.
1.6 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend
worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen
en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort
van kracht blijven.
1.7 Indien ook de Koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die
voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk
door Oxxmirrors is ingestemd.
1.8 Onder "Koper" wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan
wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Oxxmirrors in
een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
1.9 Oxxmirrors is bevoegd van derden gebruik te maken bij de
uitvoering van een overeenkomst met Koper.

2.Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van Oxxmirrors zijn vrijblijvend. Aanbiedingen
of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de
potentiële Kopers tot het doen van een bestelling. Oxxmirrors is op
geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en
ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het
doen van een bestelling door de potentiële Koper geldt als een aanbod en
leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het
overige bepaalde in dit artikel is voldaan.
2.2 Bestellingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van
de producten en/of diensten. Oxxmirrors heeft het recht in plaats van
het bestelde een soortgelijk product/dienst te leveren dan wel de
overeenkomst te ontbinden.
2.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een
orderbevestiging / factuur aan de Koper per e-mail is verzonden naar het
door Koper opgegeven e-mail adres.
2.4 Koper en Oxxmirrors komen uitdrukkelijk overeen dat door
gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige
overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.1 en
2.3 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone
handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en
de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Oxxmirrors
gelden, voor zover de wet dat toelaat, hierbij als een vermoeden van
bewijs.
2.5 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch op via
e-mail verstrekt en opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en
de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig
mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Oxxmirrors garandeert echter niet
dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie
etc. in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen
aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

3.Prijzen
3.1 Alle prijzen (op de site) zijn uitgedrukt in Euro's, in overeenstemming
met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn excl. omzetbelasting,
en exclusief andere heffingen van overheidswege en exclusief
verzendkosten, tenzij anders vermeld in de op het product en/of de dienst
betrekking hebbende informatie.
3.2 Indien de Koper zich niet in het land van de verzending bevindt, is de
Koper aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of
invoerrechten.
3.3 Eventuele speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de
geldigheidsduur zoals vermeld bij die specifieke aanbieding.                                                              
3.4 De Koper is de prijs verschuldigd die Oxxmirrors in haar
bevestiging conform artikel 2.3 van deze voorwaarden aan haar heeft
medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals
evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de
overeenkomst door Oxxmirrors worden gecorrigeerd.
3.5 Verzendkosten zijn niet inbegrepen in de prijs. De hoogte van de
verzendkosten zijn conform vervoerders voorwaarden. Voor bezorging
buiten Nederland gelden speciale tarieven. Ten aanzien van bepaalde
betaalmethoden gelden nadere voorwaarden ten aanzien van de
bezorgmethode en daaraan verbonden kosten. Dit wordt duidelijk aan de
Koper gecommuniceerd.
4.Betaling
4.1 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren
worden betaald:1.Vooruit betaling via bank-/of girorekening.
4.2 Oxxmirrors kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst
uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden
gemaakt via de internetsite.
4.3 In het geval door Oxxmorrors een betalingstermijn is afgesproken
geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim
is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden
overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen
voorwaarden met een max. van 30 dagen.
4.4 In het geval voor een betaalwijze wordt gekozen met een creditcard
dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van
toepassing. Oxxmirrors is geen partij in de relatie tussen de Koper en
de kaartuitgever.
4.5 Bij niet of niet-tijdige betaling door Koper is de dag waarop betaling
uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening
over het openstaande een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij
een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend.
4.6 Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten
van welke aard dan ook, die Oxxmirrors als gevolg van de niet
nakoming door Koper van diens (betaling-) verplichtingen heeft moeten
maken.
4.7 In geval van niet-tijdige betaling is Oxxmirrors bevoegd de
overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering
op te schorten tot het moment waarop de Koper de
betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van
verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.                                                                         5 Levering en leveringstijd
5.1 Bestellingen worden uiteraard zo snel als mogelijk afgeleverd. De op de
Internetsite aangegeven levertijden gelden slechts als indicatie en geldt
nimmer als fatale termijn. Oxxmirrors kan nadere informatie omtrent
levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk
kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.
5.2 Indien een product/dienst dat/die tijdelijk niet op voorraad is door de
Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product/de
dienst weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de Koper of anders per e-mail of
telefonisch worden gemeld.
5.3 Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de
totstandkoming van de overeenkomst opgegeven (e-mail)adres. Een en
ander zal tijdig kenbaar worden gemaakt aan de Koper.
5.4 Oxmirrors zorgt voor bezorging per post of verzending op enige
andere wijze ter keuze van Oxxmirrors, voor rekening van de koper.
Bezorging per post of verzending op enige andere wijze vindt eerst plaats
nadat de betaling voor de te leveren producten is ontvangen door
Oxxmirrors Het eigendom gaat over bij aflevering.
5.5 Oxxmirrors is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen.
De extra kosten van de nalevering worden door Oxxmirrors.com vergoed.
5.6 Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden
gelden.
                                                                                                                                               5.7 Orders die een bedrag te boven gaan van 5000 euro zullen voor 50% worden belast bij koper voordat product geleverd zal worden.
6.Ruilen en herroepingrecht
6.1 De Koper is verplicht de producten/diensten onmiddellijk na ontvangst
nauwkeurig te (doen) inspecteren. Reclamering ter zake van gebreken in
de producten/diensten dient schriftelijk en zo spoedig mogelijk te
geschieden doch uiterlijk binnen 3 dagen na ontvangst - bij niet zichtbare
gebreken - binnen 14 dagen nadat de gebreken redelijkerwijs konden
worden geconstateerd.Indien er sprake kan zijn van restitutie zal deze met 30 dagen na datum van creditnota overgeboekt worden onder aftrek van kosten en eventuele aanvullende eisen.
6.2 De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van
de Koper.
6.3 Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden
kunnen rechtvaardigen, dat het afgeleverde product niet aan de
met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite
berusten bij Oxxmirrors, haar toeleveranciers of andere
rechthebbenden.
6.4 Beantwoordt het afgeleverde niet aan de overeenkomst dan is
Oxxmirrors ter hare keuze slechts gehouden tot aflevering van het
ontbrekende, herstel van het afgeleverde product/dienst of vervanging van
het afgeleverde product/dienst.

7.Eigendomsvoorbehoud
7.1 Eigendom van producten/diensten gaat, niettegenstaande de feitelijke
aflevering, pas op de Koper over, nadat Koper al hetgeen Koper ter zake
van enige overeenkomst met Oxxmirrors is verschuldigd, volledig heeft
voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook
van eerdere of latere leveringen en eventuele ter zake van de
producten/diensten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.
7.2 De Koper mag de producten/diensten, niet belasten, verkopen,
doorleveren, dupliceren, copieren, vervreemden of anderszins bezwaren.

8.Garantie en aansprakelijkheid
8.1 Voor door met Oxxmirrors geleverde producten geldt uitsluitend
de garantie, zoals deze door de fabrikant/dienstverlener van het
desbetreffende product/de desbetreffende dienst wordt vastgesteld.
Oxxmirrors vervult gedurende een dergelijke garantieperiode
uitsluitend een loketfunctie.
8.2 Oxxmirrors kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor
schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel
ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke
regels voor haar risico komen. Oxxmirrors is nimmer aansprakelijk
voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
8.3 Indien Oxxmirrors om welke reden dan ook, gehouden is enige
schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een
bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of
dienst waardoor de schade is veroorzaakt. Oxxmirrors is nimmer
gehouden tot schadevergoeding anders dan zaak- en/of personenschade
8.4 Omstandigheden, die in ieder geval niet voor risico van Oxxmirrors
komen zijn: werkstaking, werkliedenuitsluiting, ziekte, in- uit en/of
doorvoerverbod, transportproblemen, niet nakoming van de verplichtingen
door toeleveranciers, storingen in de productie, natuur- en/of kernrampen
en oorlog en/of oorlogsdreiging, schuld van Oxxmirrors behoudens
opzet of grove schuld.
8.5 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid
van Oxxmirrors ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen.
8.6 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van
garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in
de volgende gevallen:
A. indien er veranderingen in of aan het product/dienst zijn aangebracht,
waaronder begrepen herstellingen die niet met toestemming van
Oxxmirrors of de fabrikant/dienstverlener zijn verricht;
B. indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of
onleesbaar gemaakt;
C. indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming
corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
D. indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid,
ondeskundig gebruik of nalatig onderhoud.
8.7 De Koper is gehouden Oxxmirrors.com te vrijwaren voor enige
aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst
tegen Oxxmirrors mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet
tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de
Koper dienen te komen.
8.8 Het is mogelijk dat Oxxmirrors op haar internetsite links opneemt
naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de
bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief.
Oxxmirrors is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite
waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.
8.9 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid
van Oxxmirrors ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen.

9. Overmacht
9.1 In geval van overmacht is Oxxmirrors niet gehouden haar
verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de
verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke
omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de
Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden
behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen,
niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde
derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen
vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een
(telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte
communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn
van de internetsite.

10. Intellectuele eigendom
10.1 De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele
eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen
10.2 Het is de Koper verboden gebruik te maken, daaronder het
aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele
eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld
verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke
toestemming van Oxxmirrors, haar toeleveranciers of andere
rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het
product/de dienst zelf.

11. Persoonsgegevens
11.1 Oxxmirrors zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in
overeenstemming met haar privacy beleid. De internetsite bevat een
uitgebreid Privacy Statement.
11.2 Oxxmirrors neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregelen
wetgeving in acht.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en
overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede
op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd
aan de daartoe bevoegde rechter.

13. Diversen
13.1 Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze
voorwaarden te zenden aan [email protected]
13.2 De Oxxmirrors Helpdesk is ten alle tijde bereikbaar via:
[email protected]
13.3 Oxxmirrors streeft ernaar om de door haar ontvangen e-mail
binnen 24 uur te beantwoorden.

14. De Engelse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert
boven vertalingen daarvan.                                                                                                   d.d.2015